रविवार, 9 मई 2010

Vishnu Sahasra Nama Stotram-English

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,

Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,

Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,

Nmo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,

Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya smarana Mathrena, Janma Samsara bandhanath.

Vimuchayate Nama Tasmai , Vishnave Prabha Vishnave

OM Namo Vishnave Prabha Vishnave ,

Shri Vaisampayana Uvacha:-

Shrutva dharmaneshena , Pavanani cha Sarvasha,

Yudishtra santhanavam Puneravabhya Bhashata,

Yudishtra Uvacha:-

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,

Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha,

Kim Japan Muchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat ,

Bheeshma Uvacha:-

Jagat Prabhum devadevam Anantham Purushottamam,

Stuvan nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,

Tameva charchayan nityam, Bhaktya purushamavyayam,

Dhyayan sthuvan namasyancha yajamanasthameva cha,

Anadi nidhanam vishnum sarva loka Maheswaram

Lokadyaksham stuvannityam Sarva dukkhago bhaved,

Brahmanyam sarva dharmagnam Lokanam keerthi vardhanam,

Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha bhavodbhavam

Aeshame sarva dharmanam dharmadhika tamo matha,

Yad bhaktyo pundarikaksham Stuvyr-archanayr- nara sada,

Paramam yo mahatteja, paramam yo mahattapa

Paramam yo mahad brahma paramam ya parayanam

Pavithranam Pavithram yo mangalanam cha mangalam,

Dhaivatham devathanam cha bhootanam yo vya pitha

Yatha sarvani bhoothani bhavandyathi yugagame

Yasmincha pralayam yanthi punareve yuga kshaye

Tasya Loka pradhanasya Jagannatathasya bhoopathe

Vishno nama sahasram me Srunu papa bhayapaham

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Muni

Chando aunustup stada devo bhagawan devaki sutha

Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir devaki nandana

Trisama hridayam tasya santhyarthe viniyujyade

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha vishnun Maheswaram

Aneka Roopa Daityantham Namami purushottamam.

DHYANAM

Ksheerodanvath pradese suchimani vilasad saikathe Maukthikanam

Malaklupthasanastha Spatikamani nibhai maukthiker mandithanga

Shubrai-rabrai- rathabrai ruparivirachitai muktha peeyusha varshai

Anandi na puniyadari nalina Gadha sankapanir Mukunda

Bhoo padau yasya nabhi r viyadasu ranila schandra suryaau cha nether

Karnavasasiro dhaumugamabhi dhahano yasya vasteyamabhdhi

Anthastham yasya viswam sura nara khaga go bhogi gandharva dhaityai,

Chitram ram ramyathe tham thribhuvana vapusham vishnumeesam namami

Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam


Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam

Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadham

Megha syamam Peetha kouseys vasam Srivatsangam Kausthuboth bhasithangam

Punyopetham pundareekayathaksha m Vishnum vande sarva lokaika natham

Sasanga chakram sakerita kundalam sappeethavastram saraseruhekshanam,

Sahara vaksha sthala shobhi kousthubham namai Vishnum sirasa chaturbhujam

Chayayam Parijatasys hemasimhasanopari,

Aseenamam budha syama Mayathakashamalangr utham,

Chandranana chathurbahum sreevatsangitha vakshasam,

Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.

Sarvapraharanayuda OM Nama Idi

Vanamali Gadhi Sarnkhee Chakree cha nandaki

Sreeman narayano vishnur vasudevobhi rakshatu

Uttara Bhaga

Itidam Keerthanasya Kesavasya mahatmana,

Namnam sahasram Diwyanamaseshesna prakeerthitham

Ya tdam srunyuan nityam yaschapi parikeerthayed,

Nasubham prapunayad kinchid Soamuthre ha cha manava

Vedantago brahmana syad kshatriyo vijayi bhaved,

Vaisyo dhana samruddha syachyutha Sugapnuyad

Dharmarthi Prapnuyad Dharmam, Artharthi Cha Arthamapnuyad,

Kamanvapnuyad Kami, PrajarthiChapnuyad Prajam

Bhakthiman Ya sdaothaya , Suchistad gatha manasa,

Sahasram vasudevasya Namnamedat prakeerthayed

Yasa Prapnodhi vipulam yadi pradanya meva cha

Achalam sriyamapnodhi sryaprapnothyanutta mam

Na Bhayam kwachidapnodhi Veerya tejascha vindhati

Bhavatyarogo dyuthiman bala roopa gunanvidha

Rogartho muchayade rogat , Bhaddo muchyathe Bandanath,

Bhayan muchyathe Bheedasthu, muchyadepanna apada,

Durganyadarthyasu purusha purushottamam,

Stuvan nama sahasrena nityam bhakthi samanvida

Vasudevasryo marthyo vasudeva parayana,

Sarva papa vishudhatma Yati brahma sanathanam

Na vasudevabhaktanamas ubham vidyate Kwachit

Janma Nrutyu jara Vyadhi Bhayam naivopa jayade

Imam stavamaddeyana sraddha Bhakthi samanvidha,

Yujyedathma sukha kshanthi sri dhrithi smrithi keerthibhi

Na krodho na cha matsarya na shubha mati,

Bhavanthi kritha punyanam Bhakthanam puroshottame

Dhyau sachandrarka nakshatra Kham diso bhur mahadathi.

Vasudevasya veeryena vidhrithani mahatmana

Sasurasura gandharwa, sayakshoraga rahshasam,

Jagaddese vartatedam krishnasya sacharacharam

Indriyani mano bhuddhi satvam tejo bala dhruti.

Vasudevatmakanyahu kshetram ksheragna eve cha

Sarvagamanamachara pradamm parikalpathe,

Achara prabhavo dharma dharmasya prabhurachyutha

Hrishaya pitaro deva mahabhootani dhatava,

Jangamajangamam chedam jagannarayanodbhava m

Yogo gnanan thada sankhyam vidhya shilpadhi karma cha

Veda shastradi vignanam death sravam janardhanath.

Eko vishnu Mahadbhutham pradag Bhutanyanekasa,

Treem lokan vyapya bhutatma bhungte viswabhugavyaya

Imam stavam bhagavatho vishnur vyasena keerthitham,

Padedya icched purusha sreys prapthum sukhani cha

Visweswaramajam devam Jagatha Prabhumavyayam,

Bhajanthi Ye pushkaraksham na te yanthi parabhavam

Na te Yanthi Parabhava Om Na Ithi

Arjuna Uvacha:-

Padma Pathra Visalakha padmanabha surothama,

Bhakthanamanu rakthanam Tratho Bhava Janardhana

Sri Bhagawanuvacha: -

Yo mam nama sahasrena stothumichadi pandava,

Sohamekena slokena sthutha eva na samsaya

Sthutha eva na samsaya Om Nama Ithi

Vyasa Uvacha:-

Vasanad Vasudevasya vasitham bhuvana trayam,

Sarva bhutha nivasosi vasudeva namosthuthe.

Sri Vasudeva namosthuthe om nama ithi

Parvatyuvacha: -

Kenoupayena Laguna Vishnor nama sahasragam,

Patyadher Pandither nithyam Srothumichamyaham Prabho

Easwara Uvacha:-

Sri Rama Rama ramethi reme rame manorame,

Sahasra nama thathulyam rama nama varanane

Rama nama varanane om nama ithi

Brahmouvacha: -

Namostvanandaya sahasra moorthaye

Sahasra Padakshi sirory Bahave,

Sahasra namne purushaya saswathe ,

Sahasra koti yuga dharine nama

Sahasra Koti yuga dharine nama om nama ithi

Sanchaya Uvacha:-

Yatra Yogiswara Krishno Yatra Partho dhanurdhara

Tatra srirvijaya bhoothirdhruva neethir murthir mama

Sri Bhagawan Uvacha:-

Ananyaschinatayanto Mam ye jana parypasathe,

Thesham nityabhi yukthanam yogakshemam vahamyaham

Parithrayana sadhunam vinasaya cha dushkritham,

Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge

Artha vishanna sidhilascha beetha, Goreshu cha vyadeeshu varthamana

Samkalpa narayana sabdha mathram vimuktha dukho sukhino bhavanthu

Kayenavacha Manasendryrva budhyatmanava prakrithai swabhawat,

Karomi yadyat sakalam parasmai narayanayethi samarpayami

OM TAT SAT

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें